ایران شناسان

۰۷فروردین
ایران و ایرانیان از نگاه دکتر پولاک، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار

ایران و ایرانیان از نگاه دکتر پولاک، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار

زندگی ایرانیان در عصر قجر، بارها توسط ایرانگردان و ایران شناسان شهیر غربی و شرقی روایت شده است. روایت دکتر […]