ایدئولوژیکی

۲۸فروردین
کرونا، فوکویاما و تاریخی که پایان ندارد!

کرونا، فوکویاما و تاریخی که پایان ندارد!

هر بار که رویداد بزرگی مثل شیوع بیماری کرونا رخ می‌دهد، برخی اندیشمندان این سوال فلسفی را مطرح می‌کنند که […]