اپیکور

28مهر
از اپیکور تا سعدی!/ﺧﻮش ﺑﻮدن، یک وﺿﻌﻴﺖ روانی

از اپیکور تا سعدی!/ﺧﻮش ﺑﻮدن، یک وﺿﻌﻴﺖ روانی

نیوز: “اﭘﻴﻜﻮر”، ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺸﻬﻮر ﻳﻮﻧﺎنی، دهﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ می‌زﻳﺴﺖ. اپیکور ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺪف زﻧﺪگی، ﺧﻮش ﺑـﻮدن اﺳﺖ […]

-