اوضاع فعلی با شرایط زمان امام مجتبی (ع) قابل مقایسه است؟

۲۳آبان
چرا معاویه بعد از صلح با امام حسن(ع) آن حضرت را به شهادت رساند؟

چرا معاویه بعد از صلح با امام حسن(ع) آن حضرت را به شهادت رساند؟

به گزارش مشرق، معاویه بعد از اینکه با فریب مردم، امام حسن (ع) را مجبور به پذیرش صلح کرد، مکرهای […]

۲۳آبان
چرا معاویه بعد از صلح با امام حسن(ع) آن حضرت را به شهادت رساند؟

چرا معاویه بعد از صلح با امام حسن(ع) آن حضرت را به شهادت رساند؟

به گزارش مشرق، معاویه بعد از اینکه با فریب مردم، امام حسن (ع) را مجبور به پذیرش صلح کرد، مکرهای […]