الکترومغناطیسی

۰۹آذر
تار کیهانی /  علت گرم شدن جهان چیست؟

تار کیهانی / علت گرم شدن جهان چیست؟

«با ترکیب جدیدترین اطلاعات با یک مدل تئوری پیشرفته، توانستیم نحوه تکامل دمای گیتی و ارتباط آن با شکل‌گیری یک ساختار بزرگ در هستی را مشخص کنیم».