افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

۰۶آبان
دو مصوبه مهم بورسی؛ افزایش سقف سرمایه‌ گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت

دو مصوبه مهم بورسی؛ افزایش سقف سرمایه‌ گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت

محمدرضا معتمد افزود: این مصوبات شامل تغییر سقف مجاز خرید صندوق های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت با ۳۳ درصد افزایش از ۱۵ به ۲۰ درصد بوده و همچنین طبق این مصوبه ،درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاریِ با ۵۰ درصد افزایش از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافت.