استعدادیابی

۲۴دی
استعدادیابی جوانان در دانشگاه فراموش شده است

استعدادیابی جوانان در دانشگاه فراموش شده است

در حال حاضر ۴۰درصد، بیکاران کشور از دانش آموختگان دانشگاه های کشور هستند و نکته بسیار مهمی که باید بدان اشاره کرد، این است که استعداد یابی حلقه گمشده در آموزش عالی است.