آیت الله محمود امجد

16خرداد
بیانیه آیت الله محمود امجد و واکنش زاکانی و سید احمد خاتمی

بیانیه آیت الله محمود امجد و واکنش زاکانی و سید احمد خاتمی

بیانیه آیت الله محمود امجد در قضای مجازی سر و صدای زیادی بره انداخته است. آیت الله محمود امجدِ استاد […]

-