آلات موسیقی

23آذر
پاسخ قاطع مجری به نماینده مجلس/مگر موسیقی ملی را با در دبه زده اند؟

پاسخ قاطع مجری به نماینده مجلس/مگر موسیقی ملی را با در دبه زده اند؟

نیوز: کاظم موسوی، نماینده مجلس چندی پیش گفته بود: «هرکه دنبال آلات موسیقی و خواهان واردات آن است، از ایران […]

-