آرش کمانگیر

13تیر
جشن تيرگان/تيراندازی آرش كمانگير از البرزكوه تا كنار جيحون در تيرگان

جشن تيرگان/تيراندازی آرش كمانگير از البرزكوه تا كنار جيحون در تيرگان

نیوز: ايرانيان باستان هر روز را با نامي از ايزدان می خواندند. روز سيزدهم باستاني، برابر با تير (تيشتر) روز […]