قطع درخت ها

روز گذشته تعدادی از درختان دو پارک کاج و مغان شهر پارس آباد به بهانه خشکیدگی و آفت زدگی قطع و به صورت الوار حمل شدند که اعتراض بسیاری از شهروندان پارس آبادی را هم به دنبال داشته است.

قطع درخت

فیلم قطع درختان در پارک کاج در پشت کارخانه پنبه و پارک مغان در روبروی هنگ مرزی پارس آباد توسط شهرداری را مشاهده می کنید که با اره برقی بریده شدند.

بریدن درختان