برنامه غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان

  • کد خبر : 57082
  • 30 فروردین 1400 - 16:44
برنامه غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان

وعده های غذایی در رمضان :در ماه مبارک رمضان زمان غذا خوردن اصلی سه مرحله سحر، افطار و شام می باشد که لازم است کاملاً از هم مجزا باشند. دو زمان سحر و افطار تقریباً مشخص شده است. در سحر لازم است که طوری برنامه ریزی شود که علاوه بر زمان کافی برای ذکر و دعا و عبادت زمان کافی برای غذا خوردن در نظر گرفته شده باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: زﻳﺎده روى در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪى در وﻋﺪه اﻓﻄﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻰ و تضعیف ﺳﻴستم اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

<<<بیشتر بخوانید:

بعد از وعده افطار، شام بخوریم یا نه؟

عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وعده های غذایی در رمضان و ایام روزه داری، اظهار کرد: وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى و دو وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر و ﺷـﺎم، وعده های غذایی در رمضان است، ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻓـﺮادى ﻛـﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ، ﻧـﻮع ﻏـﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛـﻪ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى سرو می‌کنند، ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژى و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﻔـﻆ ﻛـﺎراﻳﻰ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮى از ﻛـﻢ آﺑـﻰ ﺑـﺪن، ضعف و ﺧﺴـﺘﮕﻰ دارد.

نکات لازم در تهیه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ

او در خصوص نکات لازم در تهیه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ، گفت: در وعده سحر از ﻏﺬاﻫﺎى ﻛﻢ ﺣﺠـﻢ و ﻏﻨـﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى ﻛـﻪ ﻛـﻢ ﻧﻤـک، ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد. اﺻـﻮﻻ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻗﻨﺪ، ﻧﻤک و ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘــﺪار ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ از ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ (ﺳــﺒﺰى ﺧــﻮردن و ﺳــﺎﻻد) ﻣﺼــــﺮف ﺷــﻮد.

ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎ ﺑــﺎ دارا ﺑــﻮدن ﻣــﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﺨﺘﻠﻒ و آب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺪن، از ﺗﺸـﻨﮕﻰ و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻛـﻪ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻮوﻳﺪ ١٩ ﻛﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

وعده های غذایی در رمضان

ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ

او افزود: ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻰ ﺷـﻮد. ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮیک اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ و ورود ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ زودرس ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻢ آب ﺷـﺪن ﺑـﺪن و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮاى اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮوﻳـﺪ ١٩ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ، در وﻋــﺪه ﺳــﺤﺮ ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎﻳﻰ ﻛــﻪ آب ﺑﻴﺸــﺘﺮى دارﻧــﺪ و در ﻃــﻮل روز از ﺗﺸــﻨﮕﻰ و ﻛــﻢ آﺑــﻰ ﺑــﺪن ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮى ﻣــﻰ‌ﻛﻨﻨــﺪ، ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد.

وعده های غذایی در رمضان

 

ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎى ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ مانند ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎى ﮔـﺎزدار، ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ و ﭼﺎى ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﭼـﺎى ﭘﺮرﻧـﮓ ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﻨﮕﻰ، ﺧﺸـﻜﻰ دﻫـﺎن و ﮔﻠـﻮ در ﻃـﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد در وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ. ﭼـﺎى ﭘﺮرﻧـﮓ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﻣـﺪر اﺳـﺖ، ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ دﻓـﻊ آب ﺑـﺪن و ﻛﻢ آﺑﻰ در ﻃﻮل روزه دارى ﺷﻮد.

منع ﻏــﺬاﻫﺎى غنی از ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ

عبداللهی بیان کرد: ﻏــﺬاﻫﺎى غنی از ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ مانند، اﻧــﻮاع ﻛﺒــﺎب، ﺟﻮﺟــﻪ ﻛﺒــﺎب، ﻣــﺎﻫﻰ و ﻏــﺬاﻫﺎى ﺧﺸــک و ﭘــﺮروﻏﻦ مانند، ﻛﺘﻠــﺖ و ﻛﻮﻛــﻮ، ﺳﻮﺳــﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒــﺎس، ﭘﻴﺘــﺰا، ﻛﻠــﻪ ﭘﺎﭼــﻪ و ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ ﻏــﺬاﻫﺎى ﭼــﺮب و ﺳــﺮخ ﺷــﺪه و ﭘــﺮادوﻳــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ اﺣﺴــﺎس ﺗﺸﻨﮕﻰ و ﺧﺸﻜﻰ دﻫﺎن در ﻃﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ.

ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎرى ﻛﻮوﻳـﺪ ١٩ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در وﻋﺪه ﺳـﺤﺮ ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ.

او گفت: ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻰ، ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺎده و ﺳـﺒک مانند، اﻧـﻮاع ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش در ﺣﺠﻢ ﻛﻢ (ﺑﺮاى اﻓـﺮادى ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮى در ﻃـﻮل روز دارﻧـﺪ) و ﻳـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﺷـﺒﻴﻪ وﻋـﺪه ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ (ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻰ دارﻧﺪ) ﺑﺮاى وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮرى در وعده افطاری

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وﻋﺪه ﻏـﺬاﻳﻰ در اﻓﻄـﺎر، تصریح کرد: در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﺿـﻤﻦ ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮرى، از ﻏـﺬاﻫﺎى ﺳـﺒک و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘـﺮ اﻧـﺮژى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﻌﻰ ﺷﻮد ﻏﺬا ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺟﻮﻳﺪه ﺷـﻮد.

در ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﺑـﺪن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳـک ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژى ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﻠـﻮﻛﺰ دارد ﻛـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺳﺎﻋﺎت روزه دارى را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.

او در خصوص غذایی که برای وﻋﺪه اﻓﻄﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، گفت: ﻳک ﻟﻴﻮان آب ﮔﺮم، ﭼﺎى ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﻳﺎ ﻳک ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﮔﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ در ﺷﺮوع اﻓﻄﺎر مصرف شود.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎى ﺳـﺒک مانند، ﻓﺮﻧـﻰ، ﺷـﻴﺮﺑﺮﻧﺞ، ﻧـﺎن و ﭘﻨﻴـﺮ و ﺳـﺒﺰى ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از ﻋـﺎدات ﺧـﻮب ﻏـﺬاﻳﻰ اﻳﺮاﻧـﻰ در اﻳــﻦ اﻳــﺎم اﺳــﺖ نیز توصیه می‌شود.

تاکید بر ﺷﺴﺘﺸـﻮى ﻛﺎﻣـﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰى‌ها

او ضمن تاکید بر ﺷﺴﺘﺸــﻮى ﻛﺎﻣـﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰى ﻣﺼـﺮﻓﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس دﺳــﺘﻮرالعمل ۴ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اى وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻰ، تصریح کرد: اﻧـﻮاع ﺳــﻮپ ﻛــﻢ ﭼـﺮب، آش ﻛــﻢ ﺣﺒﻮﺑــﺎت و ﺳــﺒک، ﺣﻠـﻴﻢ ﺑــــﺪون روﻏــﻦ (ﺣﻠــﻴﻢ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧــﻮﺑﻰ از ﻣــﻮاد ﻧﺸﺎﺳــﺘﻪ اى، ﻓﻴﺒــﺮ، ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳــﻮم اﺳــﺖ) ﻏــﺬاى ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮاى اﻓﻄــﺎر به شمار می‌رود.

ﺧــﻮردن آش ﻫـﺎى ﻏﻠــﻴﻆ و ﭼـﺮب ﻛــﻪ ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدى ﭘﻴـﺎز داغ و ﻧﻌﻨـﺎع داغ دارد و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﻓــﺮاوان ﺑــﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠــﺎد ﻣﺸــﻜﻼت ﮔﻮارﺷــﻰ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

وعده های غذایی در رمضان

مصرف مواد قندی محدود شود

او گفت: ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻰ آب ﭘﺰ، ﺳﺒﺰى ﻫﺎى ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺜـﻞ ﻛـﺪو، ﻛﻠـﻢ، ﮔـﻞ ﻛﻠـﻢ، ﻫـﻮﻳﺞ و ﻧﺨـﻮد ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ آﺑﭙـﺰ، ﻛـﺮه و ﻋﺴﻞ ﻏﺬاﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻓﻄﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺼــﺮف ﺑﺎﻣﻴــﻪ و زوﻟﺒﻴــﺎ ﻛــﻪ داراى ﻣﻘــﺎدﻳﺮ زﻳــﺎدى ﻗﻨــﺪ و ﭼﺮﺑــﻰ، اﺳــﻴﺪ ﻫــﺎى ﭼــﺮب اﺷــﺒﺎع و ﺗــﺮاﻧﺲ اﺳــﺖ، ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﺤـﺪود ﺷــﻮد، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠــﻰ زﻳــﺎده روى در ﻣﺼــﺮف ﻣـﻮاد ﻗﻨــﺪى و ﺷــﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻠـﻮا و ﺷــﻠﻪ زرد ﺧﻴﻠــﻰ ﺷــﻴﺮﻳﻦ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓــﺖ اﻧــﺮژى و ﭼــﺎﻗﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.

وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻰ ﺷﺎم در ایام روزه داری

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه درخصوص وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻰ ﺷﺎم در ایام روزه داری، گفت: ﺷـﺎم ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻜـﻰ از وﻋــﺪه ﻫــﺎى ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣﻬــﻢ در روزه دارى ﺑﺎﻳــﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﻴـﺮد.

ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ اﻓــﺮاد روزه دار ﺣﺪود ﻳک ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻳک اﻓﻄﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﺳﺒک اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺎم کنند.

او افزود: در وﻋﺪه ﺷـﺎم ﻣـﻰ ﺗـﻮان از ﮔـﺮوه ﮔﻮﺷـﺖ، ﻣـﺮغ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻰ، ﺣﺒﻮﺑـﺎت، ﻧـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﺮﻧﺞ، ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش، ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ و ﻛﺘﻠـﺖ ﻛـﻢ روﻏـﻦ، ﺧـﻮراک ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﺳـﺒﻮس دار ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰى و ﺳـﺎﻻد، ﻣﺎﺳـﺖ و ﻳـﺎ دوغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

وعده غذای شام

عبداللهی گفت: ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ در وﻋﺪه ﺷـﺎم مصرف ﻣـﻰ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ نمک ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﺷـﺎم و ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺧـﻮاب ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﻛﻢ آﺑﻰ ﺑﺪن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. همچنین، ﻣﺼــﺮف ﺳــﺒﺰى و ﺳــﺎﻻد در ﻫﻨﮕــﺎم اﻓﻄــﺎر و ﺧــﻮردن ﻣﻴــﻮه ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر و ﺷــﺎم و در ﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣــﺎﻧﻰ ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر ﺗــﺎ ﺳﺤﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ C و ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ A است، ﺑـﺮاى ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﺑــﺪن ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺳــﺒﺰى ﻫـﺎ و ﻣﻴــﻮه ﻫـﺎ ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ داراى ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﻓﻴﺒـﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻛﻤک ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ.

وعده های غذایی در رمضان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرد: در وﻋﺪه ﺷﺎم ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻣﺼـﺮف ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎى ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ، اﻧـﻮاع ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎى ﮔـﺎزدار، ﻣﺎءاﻟﺸـﻌﻴﺮ، آب ﻣﻴـﻮه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ واﻧﻮاع ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳـﺎﻟﻢ، دوغ و ﻋﺮﻗﻴـﺎت ﺳـﻨﺘﻰ و ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

داشتن تحرک و فعالیت بدنی

او توصیه کرد: روزه داران ﭘــﺲ از اﻓﻄــﺎر، ﺗﺤــﺮک و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ بدنی ﺑــﺎ ﺷــﺪت ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺼــﺮف ﻛــﺎﻟﺮى ﻣــﻰ ﺷــﻮد، داشته باشند.

ﻧﻤــﺎز ﺧﻮاﻧــﺪن در اوﻗــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ روز ﺑــﺎ ﺣﺮﻛــﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺗﻌــﺪادى از ﻣﻔﺎﺻــﻞ و ﻣﺎﻫﻴﭽــﻪ ﻫــﺎ، ﺑﺎﻋــﺚ اﻳﺠــﺎد ﺗــﻮازن و ﺗﻌــﺎدل ﺑــﺪن، ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻟﺮى، ﻛﻤک ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن و کمک ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

 

وعده های غذایی در رمضان

عبداللهی گفت: ﻣﺼــﺮف ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ٨ ﻟﻴـوان آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳــﺎﻟﻢ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻃﺒﻴﻌــﻰ و آب ﺳــﺒﺰى ﻫﺎ و ﺻــﻴﻔﻰ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ، آب ﻫــﻮﻳﺞ، آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ و آب ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌـﺎت، ﻛـﺎﻟﺮى و ﺗـﺎ ﺣـﺪودى ﻓﻴﺒـﺮ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣـﻰ ﺷـﻮد در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳــﺤﺮ ﺿــﻤﻦ ﺣﻔــﻆ اﻳﻤﻨــﻰ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﻨــﻮﻧﻰ ﺑــﺮاى ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮى و ﻛﻨﺘــﺮل ﺑﻴﻤــﺎرى ﻛﻮوﻳــﺪ- ١٩، ﺑــﺪن را از ﻛــﻢ آﺑــﻰ در ﻃــﻮل روزه داى ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﭼـﺮب و ﺷـﻮر بپرهیزید

او بیان کرد: ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﭼـﺮب و ﺷـﻮر و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﺗـﻨﻘﻼت ﺷـﻮر، اﻧـﻮاع ﻛﻨﺴـﺮوﻫﺎ، ﺷـﻮرﻫﺎ، اﻧـﻮاع ﺳﻮﺳـﻴﺲ، ﻛﺎﻟﺒـﺎس و ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺴــﺖ ﻓﻮدﻫــﺎ ﺳــﺒﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ و اﻳﺠــﺎد ﺗﺸــﻨﮕﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﺑــﻪ ﺟــﺎى ﻧﻤــک از ﺳــﺒﺰى ﻫــﺎى ﺧﺸک و ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻃﻌﻢ دار ﻛﺮدن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مصرف نمک محدود شود

عبداللهی با بیان اینکه ﻣﺤــﺪود ﻛــﺮدن ﻣﺼــﺮف ﻧﻤــک در وﻋـﺪه ﻫـﺎى اﻓﻄـﺎر، ﺷــﺎم و ﺳــﺤﺮ در اﻳــﻦ دوران ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬــﻢ و ﻛﻤــک ﻛﻨﻨــﺪه اﺳــﺖ، ادامه داد: درﻳﺎﻓــﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤک، ﺑﺪن را ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ واﻛـﻨﺶ کرده و ﺑـﺮاى ﺟﺒـﺮان آن ﻻزم اﺳـﺖ آب ﺑﻴﺸـﺘﺮى ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد.

ﺑـﻪ ﻋـﻼوه در اﻓـﺮادى ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن و ﻳـﺎ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎرى ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ بیشتر اﺣﺘﻴـﺎط کنند. بنابراین ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻤک در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻧﻤک ﺑﺎﻳﺪ از ﻧمک ﻳﺪدار ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

نمک

ﺧﺮﻣﺎ؛ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺮاى ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن

عبداللهی گفت: ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺮاى ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن اﺳـﺖ در وعده های غذایی در رمضان از خرما استفاده کنید . ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬى، ﻗﻨـﺪ، ﻓﻴﺒـﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ اﺳﺖ و در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ اﺳــــﺖ.

ﺗــــﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر در ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن ۲ تا ۳ ﻋـﺪد ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.

او با بیان اینکه ﻣﻮاد ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ، زوﻟﺒﻴـﺎ، ﺑﺎﻣﻴـﻪ و ﮔـﻮش ﻓﻴـﻞ، ﺣﻠـﻮا و ﺷـﻠﻪ زرد در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺖ ﺳـﺮﻳﻊ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ روز ﻣﻰ ﺷﻮد، نباید ﻣﺼﺮف شود، گفت: ﻣﺼﺮف آب زﻳﺎد در وﻋﺪه اﻓﻄﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

خرما

مصرف آب زیاد

عبداللهی بیان کرد: ﺑﺴـﻴﺎرى از اﻓﺮاد از ﺗﺮس ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز، ﺑﻌـﺪ از ﺻـﺮف ﺳـﺤﺮى ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺮاوان آب ﻣـﻰ ﻧﻮﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺎدت ﺻـﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ.

در ﻋﻮض ﺑـﺮاى ﺑﺮﻃـﺮف کردن ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد، در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳـﺤﺮ از ﺻـﻴﻔﻰ ﻫـﺎ و ﻣﻴـﻮه ﻫﺎى ﺳﺮﺷﺎر از آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه، ﻃﺎﻟﺒﻰ و ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: از ﻧﻮﺷﻴﺪن زﻳﺎد ﭼﺎى ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭼـﺎى ﭘـﺮ رﻧـﮓ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮى اﺟﺘﻨـﺎب کنید، زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﭼـﺎى ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳش دﻓـﻊ ادرار و از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻧﻤـک ﻫـﺎى ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺪن در ﻃـﻮل روز ﺑـﻪ آن اﺣﺘﻴـﺎج دارد، ﻣـﻰ ﺷـﻮد، اﺳـﻴﺪ اﮔﺰاﻟﻴـک ﻣﻮﺟــﻮد در ﭼﺎى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤک و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

 

چای

او تصریح کرد: اﮔﺮﭼــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸــﻰ از اﻧـﺮژى ﻣــﻮرد ﻧﻴﺎز روزاﻧـﻪ و ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧــﻰ از اﺳــﻴﺪﻫﺎى ﭼــﺮب ﺿــﺮورى و وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﻫــﺎى ﻣﺤﻠــﻮل در ﭼﺮﺑــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ در ﻃــﻰ روزه دارى از روﻏــﻦ ﻫــﺎ و ﭼﺮﺑــﻰ ﻫــﺎى ﺧــﻮراﻛﻰ در ﺣــﺪ ﻣﺘﻌــﺎدل اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد، اﻣــﺎ ﻣﺼــﺮف ﻣـــﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ، دﻳﺮ ﻫﻀـﻢ، ﭘـﺮ ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﺷـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻮﻳـﻪ، ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻰ ﺳـﺮخ ﺷـﺪه، ﭘﻨﻴـﺮ ﭘﻴﺘـﺰا، اﻧـﻮاع ﻛﻮﻛـﻮ و ﻛﺘﻠﺖ ﻫﺎى ﭼﺮب ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ. ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از اﻧـﻮاع روﻏـﻦ ﻣـﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠـﺰا، ذرت، ﺳـﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠـﺪ ﻳـﺎ روﻏﻦ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛـﻢ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻏـﺬاﻫﺎى ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﻛـﺮده، از ﻏـﺬاﻫﺎى آب ﭘـﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: باید توجه شود که ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎى ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻃـﺒﺦ باید ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﻫﻨﮕـﺎم ﻃـﺒﺦ ﻣـﺮغ نیز ﺳـﻌﻰ ﺷـﻮد، اﺑﺘـﺪا ﭘﻮﺳـﺖ را ﺟـﺪا ﻛـﺮده و ﺑﺠﺎى ﺳﺮخ ﻛﺮدن، از روش آب ﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=57082

ثبت نظر

-