بازداشت قاتل ۲مرد بعد از ۱۶سال

  • کد خبر : 393329
  • 19 فوریه 2021 - 2:04
بازداشت قاتل ۲مرد بعد از ۱۶سال
[ad_1]

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه جام جم، اوایل خــرداد۳۸۳ ۱ فردی با پلیس شهرستان رودبار جنوب تماس گرفت و ماموران را در جریــان تیراندازی مرگباری قرار داد. زمانی که ماموران برای بررســی ماجرا به محــل درگیری رفتند معلوم شــد در یــک درگیری طایفــه ای، دو نفــر با شــلیک گلوله زخمــی و پس از انتقال به بیمارســتان فوت شده اند.

 

 

در ادامه هویت قاتل شناســایی شــد و مامــوران حتی به خانــه او رفتنــد تــا وی را بازداشــت کننــد امــا آنجا را تــرک کــرده و خانــواده اش نمی دانســتند کجــا رفته است. او مدام مخفیگاهش را تغییــر می داد اما پلیس همچنــان بــه دنبــال وی بــود تــا ردی از او پیــدا کنــد. جســت وجوها ادامــه یافــت تــا این کــه بــا گذشت ۱۶ســال از فرار این قاتل، چند روز پیش ماموران به سرنخ هایی دســت یافتند که نشان مــی داد قاتــل فــراری بــا هویــت جعلــی در یکــی از شهرستان های اســتان خراســان رضوی پنهانی زندگــی می کنــد؛ بنابرایــن مامــوران انتظامــی بــا هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

[ad_2]

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=393329

مطالب مشابه