وحشت از آتش سوزی در شهر سرخون / احتمال انفجار دوباره خط لوله