دستور ویژه مقامات قضایی استان  برای دستگیری اراذل واوباش متواری سرخرود محمودآباد